Menu
Obec Halič
Halič

Matrika


Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Obec Halič – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík. Do matričného obvodu obce Halič patria obce Stará Halič, Mašková, Lehôtka, Lupoč Ľuboreč, Praha. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Haliči. Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov obcí patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.       


Hlavné matričné činnosti

1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu, žiadosti o podporu pri narodení dieťaťa
2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva, uzavretie manželstva – vydanie sobášneho listu
3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu, žiadosti o príspevok na pohreb
4. Zápisy do osobitnej matriky
5. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky                                                    

 

Zápis novorodenca - vydanie rodného listu

1. Ak sú rodičia zosobášení na matričný úrad sa dostaví otec dieťaťa a predloží

 • sobášny list
 • občianske preukazy obidvoch rodičov
 • zaplatí správny poplatok za vydanie kópie rodného listu 5 €


2. Ak rodičia nie sú zosobášení

 • na matričný úrad prídu obidvaja rodičia
 • predložia  platné občianske preukazy
 • rodné listy
 • rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
 • vdova predloží úmrtný list manžela
 • zaplatia správny poplatok za vydanie kópie rodného listu 5 € 

Upozornenie: Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení určuje sa otcovstvo dieťaťu súhlasným vyhlásením rodičov na matričnom úrade, pri zápise dieťaťa do matriky. Súhlasné vyhlásenie rodičov je však možné urobiť i pred narodením dieťaťa, a to na matričnom úrade  podľa TP jedného z rodičov. Ide o súhlasné vyhlásenie rodičov k ešte nenarodenému, ale už počatému dieťaťu. Uvedený spôsob je výhodnejší, pretože po narodení dieťaťa potom postačuje, ak príde do matriky dieťa zapísať len jeden z rodičov.

K určeniu otcovstva: k ešte nenarodenému dieťaťu, je potrebné prísť osobne obom rodičom  na matriku a doniesť so sebou platné OP, rodné listy a potvrdenie o tom, že žena je tehotná, prípadne postačuje k nahliadnutiu aj  tehotenský preukaz . Ak je žena rozvedená, aj právoplatný rozsudok o rozvode.

späť

               
Vybavovanie žiadosti o uzavretie manželstva

1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu

 • vyplnia tlačivo žiadosti, ktoré je možné vyzdvihnúť v kancelárii matričného úradu
 • vyplnené tlačivo žiadosti predkladajú obaja  snúbenci v kancelárii matričného úradu, vo výnimočných prípadoch len jeden zo snúbencov
 • k žiadosti predložia: platné občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí, prípadne rodné listy maloletých detí snúbenky, ktorých otec nie je známy, ak chcú, aby tieto deti niesli ich spoločné priezvisko

Za prijatie žiadosti a za uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok.

2. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, predloží okrem dokladov uvedených v bode 1 aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

3. Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a ani jeden z nich nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

 • predkladajú všetky doklady ako v bode 1 matričnému úradu príslušnému podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – je to tzv. delegovanie sobáša.

Delegujúci matričný úrad vyberie poplatok vo výške 20,00 € a matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo uzavrie poplatok vo výške 20,00 €.

4. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov (okrem rodného listu)

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva – ak domovský štát takého osvedčenie nevydáva tak potvrdenie o tom
 • doklad o štátnom občianstve – dokladom o štátnom občianstve je cestovný pas alebo občiansky preukaz
 • doklad o pobyte – len ak tento údaj neobsahuje osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • potvrdenie o osobnom stave -               -          //       -
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť - identifikačná karta, cestovný pas

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou Slovenská republika nemá medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené /apostil, prípadne superlegalizácia/
Originál listiny, prípadne notárom osvedčená fotokópia, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka slovenským súdnym prekladateľom /okrem dokladov vydaných v češtine/.


Štátny občan Slovenskej republiky predloží všetky doklady uvedené v bode 1.

Za uzavretie manželstva s cudzincom matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 70,00 €.

Pri príprave uzavretia manželstva s cudzincom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

5. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky /bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/ predkladajú žiadosť na uzavretie manželstva a doklady uvedené v predchádzajúcich bodoch ktorémukoľvek matričnému úradu.
Matričný úrad vyberie správny poplatok vo výške 200,00 €.

Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola, v ktorom  bude manželstvo uzavreté.


6.Sobášne dni sú streda a sobota v čase od 13:00 – 17:00 hod..

 Žiadosť snúbencov na sobáš mimo určených dní, prípadne mimo určenej miestnosti,  schvaľuje matričný úrad a je možný za správny poplatok.

 

Žiadosť na uzavretie manželstva štátnych občanov SR sa podľa zákona o matrikách predkladá matričnému úradu najmenej  týždeň pred sobášom. Plne dokladovaná žiadosť o uzavretie manželstva občana SR s cudzincom, minimálne 2 týždne pred sobášom.

Sobášnymi dňami nie sú dni štátnych sviatkov. Sobáš mimo určených dní je možný za správny poplatok.

1. Poplatok za sobáš mimo určený čas je 20,00 €

2. Poplatok za sobáš mimo obradnú sieň je 70,00 €

 

Od 1.1.2018 sa mení sadzobník správnych poplatkov v zmysle  zákona NR SR 145/1995 Z.z., v znení neskorších predpisov,  na matričnom úrade nasledovne:

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík   2,0€

Položka 17 /nová položka/

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky   10,0 €

 

Položka 18

a/ Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným

    úradom medzi štátnymi občanmi SR   20,0 €

b/ Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným

    úradom medzi štátnymi občanmi SR   20,0 €

c/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby   20,0 €

d/ Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti   70,0 €

e/  Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným

     matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom   35,0 €

f/ Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom   70,0 €

g/ Uzavretie manželstva medzi cudzincami   200,0 €

h/ Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území

    SR trvalý pobyt   200,0 €                      

 

Chcete uzavrieť manželstvo v zahraničí? - Dôležité upozornenie

Od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine .
Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti a podá mu informácie aké doklady ho nahrádzajú.

späť


 

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu


Pri zápise úmrtia na matričný úrad sa predkladá

 • originál listu o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch
 • občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/
 • úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých
 • úkon nie je spoplatnený

späť

 

Zápisy do osobitnej matriky

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie - ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.
Zápis do osobitnej matriky sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.

Osobitná matrika nie je stránkový úrad a preto  neprijíma osobne podané žiadosti o zápis matričnej udalosti. Občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov.

Za maloleté dieťa žiada o zápis o narodení rodič, vo výnimočných prípadoch starý rodič.

Pri zápise do osobitnej matriky je potrebné predložiť nasledovné doklady

- originál cudzozemského matričného dokladu, prípadne notárom osvedčenú fotokópiu tohto dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého

- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody apostil, alebo superlegalizáciou
 

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas – prípadne ak takýto doklad nie je, tak osvedčenie o štátnom občianstve SR
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, zápis o určení otcovstva, ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené.
Odporúčanie:
Pred uzavretím manželstva v cudzine  kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky alebo elektronickou poštou.

späť

             

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list. /Ďalej len úradný výpis/

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis matričného dokladu  alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.


Spôsob vyžiadania

 • osobne v kancelárii matričného úradu, po preukázaní totožnosti
 • písomne
 • správny poplatok je 5 € za každý výpis


Potrebné doklady

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka.


Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!


Od 1.10.2015 sa menil zákon o matrikách a je možné si matričný doklad /rodný, sobášny i úmrtný list/ vyzdvihnúť na hociktorej matrike, bez ohľadu miesta, kde matričná udalosť nastala.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:51
TÝŽDEŇ:2044
CELKOM:1092641

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
 • Čarovný Lučenec
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

 • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.