Menu
Obec Halič
Halič

Stavebný zákon


Územné rozhodnutie

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák.č.127/1994 Z.z.).
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.


Požadované doklady

 • list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k  pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
 • kópia z katastrálnej mapy
 • zoznam účastníkov územného konania
 • situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí

Lehota vybavenia 30 - 60 dní od podania žiadosti


Položka 1

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu..........40 eur

2. pre právnickú osobu..........100 eur

a) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby..........20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,ll) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.


Položka 2

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu..........50 eur

2. na stavbu bytového domu..........200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačnédomy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..........25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2..........50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu..........35 eur

2. bytových domov..........100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na
individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami..........30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..........30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka..........30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská..........30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady..........30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami..........50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..........50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd,jazierka..........50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská..........50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady..........50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen
d) a e..........20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny

stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane..........100 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane.......... 200 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane..........400 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane..........600 eur

nad 1000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane..........800 eur

nad 10 000 000 eur..........1000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby..........50 eur

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3m2 do 20 m2..........60 eur

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2..........150 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 1.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie  zariadenia sa  posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,
vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117,120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


Položka 2a

a) Žiadosť o predľženier platnosti stavebného povolenia

1. pre právnickú osobu .......... 100 eur

2. pre fyzickú osobu .......... 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosťod 3m2 do 20m2..........60 eur

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2..........150 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu..........50 eur

2. fyzickú osobu..........20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej informačná plocha je menšia ako 3m2..........30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu..........30 eur

2. fyzickú osobu..........10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia..........80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby..........10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe..........30 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby..........10 eur


Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo
zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 3

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo  v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby..........trojnásobok sadzby určenej v položke 2.

 

Položka 4

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 2..30eur

2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu..........50 eur

fyzickú osobu..........20 eur

3. terénnych úprav pre

právnickú osobu..........100 eur

fyzickú osobu..........20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti..........100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia..........20 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 1.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Položka 4a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny stavieb na bývanie

1. rodinný dom..........35 eur

2. bytový dom..........120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2..........25 eur

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2..........50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu.......... 25 eur

2. bytový domov..........50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami..........20 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..........20 eur

3. na vodné stavby, napr.: studne, vsaky nad 5m2, malé čistiarne odpad.vôd, jazierka....20 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská..........20 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr.: letné kuchyne, bazény,...   20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami..........30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú sieť..........30 eur

3. na vodné stavby, napr.: studne, vsaky nad 5m2, jazierka a pod..........30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská..........30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napr.: prístrešky, sklady a pod...........30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písm. d) a e)..........20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

50 000 eur vrátane..........60 eur

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane..........120 eur

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane..........250 eur

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane..........400 eur

nad 1000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane..........530 eur

nad 10 000 000 eur..........660 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2..........50 eur

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 1.

3.  Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný
poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2.  Hotelové a  iné ubytovacie zariadenia sa  posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4.  Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady,  vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117,120 a 121 zákona č.50/1976 Zb.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:286
TÝŽDEŇ:2582
CELKOM:1081866

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
 • Čarovný Lučenec
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

 • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.