Menu
Obec Halič
Halič

Správa daní a poplatkov


Správa daní a poplatkov v obci Halič sa od 1.1.2022 riadi v zmysle

 • VZN Obce Halič č. 2/2020 o miestnych daniach
 • VZN obce Halič č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Daň z nehnuteľnosti 

Občan je povinný odovzdať na Obecnom úrade v Haliči "Priznanie k dani z nehnuteľnosti", prípadne vykonať oznámenie zmien vlastníkov. Oznamovacia povinnosť je 30 dní od nadobudnutia alebo zmeny v prípade dedenia, či vydraženia a do 31.1. nasledujúceho roka po roku nadobudnutia v prípade kúpy či darovania. Tlačivo je možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade. Je potrebné doložiť - list vlastníctva alebo kúpno-predajnú zmluvu, prípadne rozhodnutie o dedičstve. Bližšie informácie získate na tel. č. 0911 964 954.

Daň z nehnuteľnosti je splatná do 31.5. bežného roka, resp. do 15 dní od doručenia rozhodnutia o výške daňovej povinnosti.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN 2/2020 (433.98 kB)


Daň za psa

Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti do 30 dní od nadobudnutia psa. V tej istej lehote zaplatí daň za zdaňovacie obdobie. Daňová povinnosť zaniká prvým dňom mesiaca po písomnom oznámení daňovníka, že nie je chovateľom alebo držiteľom psa.

Daň je stanovená vo výške 9,00 € za jedného psa ročne a splatná je do 31. januára.

 


Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva v KÚ obce Halič. Jedná sa o verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce - miestne komunikácie, chodníky, námestia... Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.


Daň za ubytovanie

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia poskytujúceho prechodné ubytovanie. Výška dane je 0,70 € za každú osobu a noc.


Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú prístroje a automaty, ktoré za odplatu vydávajú tovar. Základom dane je počet predajných automatov. Daň je 40,00 €  za jeden predajný automat a kalendárny rok.


Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane je 40,00 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.


Poplatky za komunálny odpad alebo drobné stavebné odpady

Sadzby za odpady na území obce Halič sú určené Všeobecne záväzným nariadením Obce Halič č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba za komunálne odpady pri množstvovom zbere je stanovená na 0,028€ za 1 liter odpadu a ročný poplatok za vývoz je daný ako súčin objemu nádoby, sadzby za liter odpadu a počtu vývozov za rok (14 vývozov pri mesačnom intervale, resp. 26 vývozov pri dvojtýždňovom intervale). Dôchodcom samostatne žijúcim sa poskytuje zľava vo výške 20%.

Vývoz  120 litrová kukanádoba 240 l kukanádoba
1x mesačne 48,40 € 95,40 €
2x mesačne 88,40 € 175,40 €

dôchodcovia samostatne žijúci

38,40 € / 70,40 € 

76,40 € / 140,40 €

K poplatku za vývoz kukanádob sa priráta poplatok 50,00€ za vývoz kuchynského odpadu v prípade, že domácnosť nekompostuje (preukáže podpisom dohody o domácom kompostovaní).

Drobný stavebný odpad a objemný odpad

je ho možné odovzdať v areáli bývalej materskej školy do veľkoobjemového kontajnera za poplatok 0,05€ za 1 kg odpadu.

Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (tráva, lístie, konáre) je mimo zberový deň a pri nadmernom množstve stanovený na 4,00€ za vývoz.

Celé znenie VZN č. 6/2021 od poplatkoch za odpady

Všetky platby je možné realizovať v hotovosti do pokladne obce, platobnou kartou alebo prevodom na účet obce  SK5156000000006008744001 -  do poznámky uviesť druh uhrádzanej dane resp. poplatku.

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:243
TÝŽDEŇ:2896
CELKOM:1078855

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
 • Čarovný Lučenec
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

 • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.