Menu
Obec Halič
Halič

Sociálna pomoc


V zmysle zákona č. 448 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Halič č. 1/2009 obec

 • rozhoduje o odkázanosti na sociálne služby (opatrovateľská služba, sociálne  služby v zariadeniach opatrovateľskej služby s celoročným a denným pobytom, sociálne služby v zariadení pre seniorov),
 • zabezpečuje sociálne služby
 • poskytuje opatrovateľskú službu
 • poskytuje donášku stravy do bytu


Postup pri vybavovaní sociálnych služieb

1. Občan (žiadateľ) si na Obecnom úrade vyzdvithne tlačivá potrebné k posúdeniu odkázanosti (môže si ich stiahnuť aj z tejto stránky - dolu)

 • žiadosť o posúdenie odkázanosti
 • lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vyplní obvodný lekár žiadateľa)

Po vyplnení tieto odovzdá na Obecnom úrade. Následne na to poverený zamestnanec Obecného úradu navštívi občana vo svojej domácnosti, vyhotoví sociálny posudok a všetky doklady postúpi zmluvnému posudkovému lekárovi. Po vyhotovení lekárskeho posudku posudkovým lekárom, bude občanovi doručené rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnych služieb.

2. Občan, na základe doručeného rozhodnutia, požiada na predpísanom tlačive Obecný úrad o uzatvorenie zmluvy na konkrétnu sociálnu službu (napr. umiestnenie v zariadení pre seniorov, opatrovateľská služba...).


Opatrovateľská služba

Opatrovateľskú službu poskytuje obec ako terénnu sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, pritom splňa podmienky VZN obce Halič č. 1/2009 a má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej - opatrovateľskej služby.

Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov. Poskytuje sa v pracovné dni v čase od 7.30  do 16.00 hod.

Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu

 • 1,30 € za hodinu (VZN obce Halič č. 3/2012)

 

Donáška stravy do bytu

V zmysle VZN obce Halič č. 1/2009 obec zabezpečuje občanom donášku obeda do domácnosti, na základe podanej žiadosti na predpísanom tlačive, ktoré si občan môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade, alebo stiahnuť z tejto stránky (dole).

Výška úhrady za donášku stravy do domácnosti je 0,35 € za donesenie jedného obeda.


Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.službu.pdf
 
Lekársky nález
Lekársky nález.pdf
 
Čestné prehlásenie žiadateľa
Čestné prehlásenie.pdf
 
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
Žiadost o uzavretie zmluvy o poskytovaní soc.služby.pdf
donaska_obeda.pdf (174.1 kB)
 


Pomoc v hmotnej núdzi

Obec poskytuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. a VZN obce Halič č. 1/2006 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, na základe písomnej žiadosti občana na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné doložiť

 • potvrdenie o výdavkoch súvisiacich s bývaním /nájomné, elektrika, plyn/,
 • rozhodnutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
 • potvrdenie o poberaní prídavku na nezaopatrené dieťa
 • pokladničné doklady /mimoriadne zvýšené výdavky/


 
 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:282
TÝŽDEŇ:2578
CELKOM:1081862

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Suveníry na predaj na OcÚ:
 • Čarovný Lučenec
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Kniha fotografií čarovných krás Lučenca

Čarovný Lučenec - kniha

cena 20,- €

 • IGRA model staničnej budovy 

model haličskej stanice v dvoch rôznych mierkach

IGRA model stanice

IGRA model stanice

cena 25,- €, 27,- €

 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 • Ľudová hrnčina z Novohradu 

    kniha, autor Michaela Škodová

Ľudová hrnčina z Novohradu - kniha

cena 10,- €

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 • Magnetky a pohľadnice

pohľadnica - Halič

cena 1,- €

magnetka - Halič

cena 2,- €Predmety si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.