Obec Halič
Halič

Obchodná verejná súťaž 1/2022

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov pre výstavbu garáží/hromadných garáží/priestorov na podnikanie

 

Obec Halič vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za podmienok zverejnených v prílohe.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností v kat. území: Halič, List vlastníctva č. 650, pre kat. územie: Halič, obec: Halič, okres: Lučenec, parc. č. E- 515/1

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je časť predmetného pozemku o výmere 120m2 z celkovej výmery pozemku 1116 m2, ktorej poloha je zakreslená na nákrese v katastrálnej mape tvoriacej prílohu tejto obchodnej verejnej súťaže.

Potenciálny záujemca sa zaväzuje spolu s kúpnou cenou uhradiť aj náklady spojené s geometrickým plánom na oddelenie odkúpenej časti pozemku. Geometrický plán zabezpečí Obec Halič na náklady kupujúceho.


 (ďalej aj „predmet obchodnej verejnej súťaže“)

Predmet obchodnej verejnej súťaže sa predáva v stave ako leží. Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.

Na uvedených pozemkoch je možné v zmysle platného Územného plánu Obce Halič a Územného plánu uvažovať len o výstavbe garáže, hromadnej garáže, resp. priestorov pre drobnú nerušiacu výrobu, resp. podnikateľskú činnosť.

 

Potenciálny záujemca sa zaväzuje, že si je vedomý vyššie uvedeného účelu využitia pozemku a zároveň berie na vedomie, že v kúpnej zmluve bude zakotvená povinnosť požiadať o vydanie stavebného povolenia v lehote do 18 mesiacov od momentu kúpy a začatie stavby do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Predávajúci si v prípade nedodržania uvedených podmienok môže uplatniť predkupné právo na predmet obchodnej verejnej súťaže za nadobúdaciu cenu pozemku.

Najnižšie akceptovateľné podanie je stanovené vo výške: 35,00 € (slovom: Tridsaťpäť eur) za 1m2. Ponuku je potrebné zaokrúhliť na celé desatiny eur (desiatky centov).

Uzávierka na predkladanie ponúk je 31.5.2022 o 12:00 hod. Ponuky je možné predložiť písomne v zatvorenej obálke s označením: „Ponuka – obchodná verejná súťaž 1/2022 - neotvárať“ alebo elektronicky cez portál slovensko.sk, prípadne mailom na info@halic.sk s označením predmetu „Ponuka – obchodná verejná súťaž 1/2022 - neotvárať“.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v akomkoľvek momente od vyhlásenia do vyhodnotenia ponúk bez udania dôvodu.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli odsúhlasené uznesením obecného zastupiteľstva v Haliči č. 390/2022 zo dňa 21.4.2022.

V Haliči, 16.5.2022

Obchodná verejná súťaž č. 1/2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 369
TÝŽDEŇ: 2436
CELKOM: 734534

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.