Obec Halič
Halič

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia Mesto Lučenec

 

Oznámenie

 

o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia

 

 

Dňa 22.10.2020 podalo mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská 1, Lučenec na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu           

 

"Lučenec – Vidiná – Tomášovce, cyklistická cestička"

Lučenec - Trasa D

časť stavby od km 0,150 po km 1,813

(Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy)

 

na pozemku parcelné číslo        E KN 3178, 3186, 3258/3, 3258/7, 3260/4, 3260/1, 3260/2, C KN 6581/2, 6572/3, 7696/2

katastrálne územie                   Lučenec

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

              

Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona, oprávnená konať a vydať potrebné povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, musí požiadať tunajší úrad o predĺženie lehoty pre vyjadrenie pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade v budove Mestského úradu v Lučenci /prízemie, č. dverí 140/.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Halič a mesta Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

 

 

                             

 

 

                                                                                                            Mgr. Alexander  U d v a r d y

                                                                                                                        starosta obce       

Dátum zvesenia: 10. 11. 2020 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Odkazy

 

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 121
TÝŽDEŇ: 1528
CELKOM: 479082

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.