Obec Halič
Halič

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov pre stavbu rodinných domov

Obchodná verejná súťaž na predaj pozemkov pre stavbu rodinných domov

Obec Halič vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, za podmienok zverejnených v prílohe.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností v kat. území: Halič, List vlastníctva č. 650, pre kat. územie: Halič, obec: Halič, okres: Lučenec, ktoré boli oddelené geometrickým plánom na oddelenie pozemkov č. 50134647-107/20 od parcely C-KN 516/1, konkrétne:
a) pozemku, parcely reg. “C“ KN, parc. č. 516/83, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 548 m2,
b) pozemku, parcely reg. “C“ KN, parc. č. 516/84, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 615 m2,
c) pozemku, parcely reg. “C“ KN, parc. č. 516/85, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 671 m2,

d) pozemku, parcely reg. “C“ KN, parc. č. 516/86, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere: 477 m2,

 (ďalej aj „predmet obchodnej verejnej súťaže“)

Predmet obchodnej verejnej súťaže sa predáva v stave ako leží. Oboznámenie sa s predmetom ponuky je možné na základe osobnej prehliadky. Nahlásenie záujmu o osobnú prehliadku záujemca realizuje dohodnutím termínu na kontaktom telefónnom čísle vyhlasovateľa, najneskôr 3 pracovné dni pred ukončením lehoty na predkladanie návrhov.

Na uvedených pozemkoch je možné v zmysle platného Územného plánu Obce Halič uvažovať len o výstavbe rodinného domu s príslušenstvom rodinného domu (napr. garáž). Na pozemkoch nie je možné uvažovať s využitím pozemkov na podnikateľskú činnosť.

Potenciálny záujemca sa zaväzuje, že si je vedomý vyššie uvedeného účelu využitia pozemku a zároveň berie na vedomie, že v kúpnej zmluve bude zakotvená povinnosť požiadať o vydanie stavebného povolenia v lehote do 18 mesiacov od momentu kúpy a začatie stavby do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Predávajúci si v prípade nedodržania uvedených podmienok môže uplatniť predkupné právo na predmet obchodnej verejnej súťaže za nadobúdaciu cenu pozemku.

Najnižšie akceptovateľné podanie je stanovené vo výške: 25,00 € (slovom: Dvadsaťpäť eur). Ponuku je potrebné zaokrúhliť na celé desatiny eur (desiatky centov). Ten istý záujemca môže predložiť ponuku a zároveň môže kúpiť maximálne dve parcely z ponúkaných parciel.

Uzávierka na predkladanie ponúk je 15.3.2021 o 12:00 hod. Ponuky je možné predložiť písomne v zatvorenej obálke s označením: „Ponuka – obchodná verejná súťaž 1/2021 - neotvárať“ alebo elektronicky cez portál slovensko.sk, prípadne mailom na info@halic.sk s označením predmetu „Ponuka – obchodná verejná súťaž 1/2021 - neotvárať“.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže boli odsúhlasené uznesením obecného zastupiteľstva v Haliči č. 259/2021 zo dňa 11.2.2021.

 

V Haliči, 11.2.2021

 

 

                                                                                         Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce

 

Obchodná verejná súťaž (503.86 kB)

Príloha_Geometrický plán s vyznačením parciel (266.74 kB)

Lokalita umiestnenia parciel (623.34 kB)

Dátum zvesenia: 15. 3. 2021 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29
1
30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 1
DNES: 106
TÝŽDEŇ: 2559
CELKOM: 783225

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.