Obec Halič
Halič

O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

O Z N Á M E N I E

o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania

 

Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská 1, Lučenecpodalo dňa 17.05.2022 na tunajšom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu        

 

"Lučenec – Vidiná – Tomášovce, Cyklistická cestička – Trasa D"

Ulica M.J. Lermontova, Lučenec

 

            Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté.

            Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona, oprávnená konať a vydať potrebné povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súlade s ustanoveniami § 80 stavebného zákona 

 

n a r i a ď u j e

 

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.06.2022, o 9,00 hod.

so stretnutím natunajšom úrade v budove MsÚ, Ulica novohradská 1, Lučenec /kancelária č. 140/.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stránkové dni v kancelári č. 140 pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v budove Mestského úradu v Lučenci /prízemie/ a pri ústnom pojednávaní.

Na ústne pojednávanie pripraví stavebník - investor najmä:

-projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní alebo pri povoľovaní zmeny stavby pred jej dokončením

-výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby; tieto zmeny môžu byť na základe kolaudačného rozhodnutia vyznačené v projektovej dokumentácii overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ak konanie o nich stavebný úrad spojil s kolaudačným konaním

-doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach stavebného povolenia

            Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, lebo inak k nim nebude prihliadnuté.

            Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

                             

                             

                                                                                                            Mgr. Alexander  U d v a r d y

                                                                                                                        starosta obce       

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Halič a mesta Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia.

                                                                                                                        

 

 

Vyvesené dňa:                                                                        Zvesené dňa:

 

 

 

Pečiatka a podpis:

Oznámenie sa doručí:

Stavebník:

1.       Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta

Osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť kolaudačným rozhodnutím priamo dotknuté:

2.       ŽSR, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, Bratislava

3.       Doručenie verejnou vyhláškou

Projektant:

4.       Ing. Bernardína Vojteková, DIPERA s.r.o., Kamenná 8, Budča

Dotknuté orgány:

5.       Mesto Lučenec – oddelenie dopravy a životného prostredia

6.       Mesto Lučenec – oddelenie ekonomiky a majetku mesta

7.       Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP

8.       ORHaZZ Lučenec

9.       Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Lučenci

10.    OR PZ ODI Lučenec

11.    MDaV SR, odbor dráhový stavebný úrad, Bratislava

 

 

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 356
TÝŽDEŇ: 2423
CELKOM: 734521

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.