Obec Halič
Halič

Kolaudačné rozhodnutie doručované verejnou vyhláškou

Registratúrna značka: 141/2022

Číslo: 141/2022                                                                                                               V Lučenci  24.06.2022

 

 

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE

 

 

      Stavebník   Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou

      adresa        Ulica novohradská 1, Lučenec

 podal dňa    24.03.2022

      návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu          

 

 

"Lučenec – Vidiná – Tomášovce, cyklistická cestička"

Lučenec - Trasa D

časť stavby od km 0,150 po km 1,813

(Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy)

 

 

      pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 03.12.2018  

      pod číslom               95s/2018  

      parcelné číslo         E KN 3178, 3186, 3258/3, 3258/7, 3260/4, 3260/1, 3260/2, C KN 6581/2, 6572/3, 7696/2

      katastrálne územie Lučenec

 

Obec Halič ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov v spojení s § 119 ods. 3 stavebného zákona, oprávnená konať a vydať potrebné povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, posúdila návrh a podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodla takto:

 

povoľuje užívanie

 

 

stavby "Lučenec – Vidiná – Tomášovce, cyklistická cestička" - Lučenec - Trasa D,

časť stavby od km 0,150 po km 1,813, (Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy)

umiestnenej na pozemku parcelné číslo     6589/26, 6581/6, 6581/7, 6572/16, 6572/17, 6572/18, 6520/8, 6520/9, 6520/10, 7696/9, 7696/12, 7696/13

katastrálne územie   Lučenec

Účel stavby: cestička pre cyklistov

Stavba obsahuje: cyklistická cestička

 

Pre užívanie stavby obec Halič, určuje podľa § 82 stavebného zákona v spojení s § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona tieto podmienky:

-stavba sa povoľuje užívať ako cestičku pre cyklistov

-stavbu možno užívať len na účel určený týmto rozhodnutím.  

-vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania;  

-vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s týmto rozhodnutím udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť (§ 86 stavebného zákona).

-užívaním stavby nesmie byť zhoršované životné prostredie

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní neboli na stavbe zistené nedostatky v prevedení stavby

Odôvodnenie

 

Navrhovateľ mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, Ulica novohradská 1, Lučenec podal dňa 24.03.2022 na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Lučenec – Vidiná – Tomášovce, cyklistická cestička" - Lučenec - Trasa D, časť stavby od km 0,150 po km 1,813, (Bezpečná a ekologická doprava – cyklotrasy), vo vlastníctve navrhovateľa. Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.

                                        

Stavebný úrad po doručení návrhu listom č. 141/2022 zo dňa 24.03.2022 oznámil známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.04.2022. V oznámení o začatí konania stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad určil okruh účastníkov konania podľa § 78 ods. 1) stavebného zákona.

 

Dňa 28.04.2022 sa uskutočnilo miestne zisťovanie a ústne pojednávanie, z ktorého priebehu bol spísaný protokol. Stavebný úrad v konaní a na miestnom zisťovaní priamo na stavbe zistil, že stavba bola uskutočnená v zmysle podmienok uvedených v stavebnom povolení, bez nedostatkov a nedorobkov. Pri uskutočnení stavby nedošlo k takým zmenám oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré by si vyžadovali prerokovanie v osobitnom konaní podľa stavebného zákona, čo potvrdili aj dotknuté orgány vo vydaných stanoviskách. V konaní neboli uplatnené námietky účastníkmi konania.

 

Dňa 27.04.2022 boli na tunajší stavebný úrad doručené námietky Ing. Pavla Pocklana, bytom M.R. Štefánika 21, Lučenec, ako vlastníka susednej nehnuteľnosti ku kolaudácii  a dňa 04.05.2022 boli doplnené námietky ku kolaudácii. Uvedené námietky stavebný úrad neposudzuje ako námietky účastníka konania, nakoľko vlastníci susedných nehnuteľností nie sú účastníci kolaudačného konania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona.

Podľa § 78 ods. 1 stavebného zákona účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania podľa § 78 najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad oznámi účastníkom konania začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním.

 

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo

dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Halič, obecný úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

 

 

    

                                                                                                            Mgr. Alexander  U d v a r d y

                                                                                                                        starosta obce       

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 82 ods. 6 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Halič a mesta Lučenec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

                                                                                                            

 

Vyvesené dňa:                                                                        Zvesené dňa:

 

 

Pečiatka a podpis:

 

Rozhodnutie sa doručí:

  1. Mesto Lučenec, zastúpené primátorkou mesta
  2. BBSK, Námestie SNP 23, Banská Bystrica
  3. SSC, Miletičova 19, Bratislava
  4. Doručenie verejnou vyhláškou

 

Kolaudačné rozhodnutie 141_2022

Dátum zvesenia: 14. 7. 2022 Zodpovedá: Správce Webu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Ocenenie otvorená samospráva

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 511
TÝŽDEŇ: 2319
CELKOM: 760991

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

  • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

  • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

  • Čarovný Novohrad
    slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

  • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.