Obec Halič
Halič

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.docx (19.61 kB)

Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby.pdf (358.64 kB)

Správny poplatok: 40 EUR (fyzická osoba), 100 EUR (právnická osoba)
Lehota vybavenie: 30 dní

Územné rozhodnutie sa vydáva na základe návrhu navrhovateľa po predchádzajúcom správnom konaní. Účastníkmi územného konania sú stavebník, inštitúcie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám vrátane susedných pozemkov a stavieb môžu byť stavbou dotknuté.


V prípade, že podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné vzhľadom na pomery v území, je možné územné a stavebné konanie zlúčiť.

O územnom rozhodnutí hovorí § 3 Vyhlášky č.: 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 35 zákona)

Potrebné doklady:

 • návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 • písomné splnomocnenie v prípade, že navrhovateľ poverí na vybavenie návrhu inú fyzickú alebo právnickú osobu
 • situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením väzbe ( účinkov ) na okolie; ak sa navrhuje umiestnenie stavieb, využitie územia, stavebná uzáveru, chránené územie alebo ochranné pásmo podľa § 3 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 , aj mapový podklad v mierke 1 : 10 000 až 1 : 50000 s vymedzením hraníc územia, ktoré je predmetom rozhodnutia a širších vzťahov (účinkov ) k okoliu; situačný výkres a mapový podklad sa prikladá v dvoch vyhotoveniach
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou; v prípadoch, uvedených v § 45 ods.6 písm. a/ stavebného zákona postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním . Z textovej a grafickej časti dokumentácie musia byť dostatočne zrejmé najmä:
 • Údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola pre územie schválená
 • Urbanistické začlenenie stavby so územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný , navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyznačenia ( spravidla v mierke 1 : 500 ); v prípadoch uvedených v § 3 ods.2 vyhlášky MŽP SR č. 453/ 2000 postačujú podklady podľa § 3 ods. 3 písm. a/ vyhlášky MŽP SR č. 453/ 2000
 • Architektonické riešenie stavby, jej hmotné členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie
 • Údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné požiadavky na stavby
 • Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami, vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia
 • Údaje o prevádzke alebo výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a zariadení; údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov ( okrem komunálnych odpadov ), ktoré vzniknú pri prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania a s nimi
 • Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie ľudí a požiarnu ochranu vrátane návrhu opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma
 • Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie žiarenia u radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
 • Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany
 • Úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené
 • Rozsah a usporiadanie staveniska
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby/činnosti na živ. prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, ak bolo vydané
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi územného konania, ak sa konali pred podaním návrhu

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 1

Odkazy

Preklik na realizované projekty

ZŠsMŠ Halič

Novohradské podzámčie

Logo Ffr

 

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:130
TÝŽDEŇ:2001
CELKOM:963872

Sociálne siete

Cintorín

Odkaz na cintorín
Knihy, CD, DVD na predaj na OcÚ:
 

 • Halič, cesta časom

Ján Hikker a Peter Fízeľ prinášajú históriu Haliče a jej rodov do Vašej domácej knižnice

Halič, cesta časom

cena 20,- €

 

 • Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče                -DVD, autor Ján Hikker

Forgáchovci šľachtici z Gýmeša a Haliče

cena 5,- €

 

 • Čarovný Novohrad
  slovenskí fotografi, dvojjazyčné vydanie (ang.-slov.)

Čarovný NovohradKniha fotografií čarovných krás Novohradu

cena 16,- €

 

 

 • Z novohradských vrchov a dolín, Ján Jančovič

 

Z novohradských vrchov a dolín

Publicista a regionálny historik prináša zaujímavé čítanie z dejín duchovnej a materiálnej kultúry Novohradu.

cena 10,- €Knihy, DVD a CD si môžete zakúpiť v kancelárii OcÚ na prízemí.